តំបន់ធ្វើតេស្តភាពចាស់

យើងមានបន្ទប់ចំណាស់របស់យើង បន្ទប់ប្រមូលផ្តុំប្រឆាំងអ័ព្ទ មន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ កន្លែងធ្វើតេស្តផលប៉ះពាល់គុណភាពទឹក លការដឹកជញ្ជូន។

_០២

០៣

០៤


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣